Missie 

"Jezelf ontwikkelen op weg naar jouw toekomst"  

We stellen in ons onderwijs de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen centraal. Het is hun toekomst waar we in onze school een brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

Terugkijkend op wat we reeds gerealiseerd hebben willen we een aantal parels benoemen. Zaken en ontwikkelingen waar we trots op zijn.

Visie

Wij zien het daltononderwijs als basis voor onze visie. Met deze visie willen we dat leerlingen niet alleen kennis als opbrengst hebben op school, maar dat zij ook extra vaardigheden ontwikkelen: plannen, zelfstandigheid, reflecteren en samenwerken.
Het daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit. Bij ons op school is de weektaak een belangrijk middel waar we mee werken. De weektaak sluit zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de leerlingen. Door het gebruik van de weektaak leren de leerlingen eigen keuzes te maken. Wanneer maak je wat? Met wie maak je dat en waar ga je dat doen?

Zelfstandigheid
Bij ons op school schenken we veel aandacht aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfbewustzijn van de leerlingen. We leren de leerlingen om eigen keuzes te maken. Leerlingen worden zelf aan het denken gezet en ontwikkelen eigen planningsvaardigheden.
Na een instructie door de leerkracht gaan de leerlingen aan het werk met de door hun zelfgemaakte planning.

Samenwerken
Naast zelfstandig werken, krijgen de leerlingen bij ons op school de gelegenheid om elkaar te helpen bij spel en werk. Dit kan van het spelen in de bouwhoek in de onderbouw, als bij het maken van een rekenopdracht in de bovenbouw. Het samenwerken kan zowel didactisch als pedagogisch ingezet worden.
Didactisch: het vergroten van het leereffect doordat leerlingen elkaar om hulp kunnen vragen en elkaar hulp kunnen bieden bij het oplossen van een probleem.
Pedagogisch: het bevorderen van de sociale ontwikkeling doordat leerlingen bij het samenwerken rekening houden met anderen.
Samenwerken kun je leren! Daarom besteden wij op school aandacht aan sociale vaardigheden zoals aanmoedigen, steunen, actief luisteren, omgaan met meningsverschillen, conflicten oplossen en hulp bieden. Deze vaardigheden worden in doorgaande lijn ontwikkeld.

Vrijheid in gebondenheid
Onze school zal in een geleidelijk proces de leerling vertrouwd maken met het principe vrijheid in gebondenheid en daar inhoud aan geven. De spelende kleuter en de 11-jarige bovenbouw leerling zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate vrijheid en gebondenheid ervaren. De vrijheid zal daarin toenemen en de gebondenheid zal afnemen. Daarmee willen we dat de eigen verantwoordelijkheid van de leerling toeneemt. Om dit te stimuleren, wordt de leerling geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze van volgorde waarin de taken gemaakt worden, het raadplegen van hulpbronnen, het halen van materialen, de besteding en verdeling van de tijd en het om hulp vragen aan medeleerlingen of aan de leerkracht. De verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd door leerlingen kritisch te laten kijken naar hun eigen gedrag en door leerlingen zoveel mogelijk het gemaakte werk zelf na te laten kijken.
Vertrouwen is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de leerlingen leren verantwoordelijkheden te dragen. Belangrijk bij dit proces is dat leerlingen, ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht en ouders in hun gedrag het voorbeeld geven.

Reflectie
Op onze school kennen we drie vormen van reflectie.
Reflectie vooraf: om goed werk te kunnen leveren en leerdoelen te kunnen behalen, zullen leerlingen moeten weten wat het leerdoel is. Het is belangrijk dat de leerling vooraf weet wat er geleerd gaat worden. Aan de hand van het leerdoel, plannen de leerlingen (met behulp van de leerkracht) de taak en bepalen zij de juiste strategie om de taak te maken.
Reflectie tijdens: tijdens het werken aan de taak stellen we de leerlingen in de gelegenheid hun strategie of werkwijze aan te passen door een open houding aan te nemen en door hun te wijzen op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Reflectie achteraf: wanneer de taak af is, wordt er geëvalueerd op product en proces. Heeft de taak het gewenste resultaat opgeleverd en heeft de leerling het leerdoel behaald? Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Een hulpmiddel bij het reflecteren is de weektaak. Naar aanleiding hiervan voeren de leerkrachten coachgesprekjes met de leerlingen.
 
Effectiviteit
Wij willen dat leerlingen op onze school op hun eigen niveau bijdragen aan de maatschappij, ondernemend zijn, zelfverantwoordelijk en zelfregulerend zijn. Daarnaast willen we goede onderwijsresultaten behalen. Ons onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd met daarbij de juiste middelen.
Het kenmerk van onze school is dat we door gebruik te maken van de daltonkernwaarden, streven naar hoge leeropbrengsten en naar het toenemen van diverse vaardigheden. Deze twee dienen in elkaars verlengde te liggen.