St. Jozef - Loil

Medezeggenschapsraad 


De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De leden van deze raad worden benoemd na verkiezingen.
De directeur van de school kan gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken.
De medezeggenschapsraad is ingesteld om alle betrokkenen meer invloed en daarbij ook meer verantwoordelijkheid te geven voor hetgeen op school gebeurt.

de GMR komen onderwerpen ter spraken die voor alle scholen van toepassing zijn, zoals bijv. vakanties en personeelsbeleid.

De medezeggenschapsraad beoordeelt het beleid dat op school gevoerd wordt en geeft adviezen. De medezeggenschapsraad adviseert het bevoegd gezag over zaken van de school. In sommige gevallen gaat het om instemmingsrecht en bij andere zaken om adviesrecht.
Inmiddels is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen die onder ons bestuur vallen. De GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders en een afgevaardigde van de leerkrachten.

De volgende leden hebben zitting in de MR:

In  de oudergeleding     : Tamara Donkers en Michiel Hakvoort
Vanuit de teamgeleding: Corina de Kinkelaar en Marion Hulzink